شعر مدیر

آنکس که بداند و بداند که بداند باید برود غاز به کنجی بچراند
آنکس که بداند و نداند که بداند بهتر برود خویش به گوری بتپاند
آنکس که نداند و بداند که نداند با پارتی و با پول خر خویش براند
آنکس که نداند و نداند که نداند بر پست ریاست ابدالدهر بماند


/ 0 نظر / 14 بازدید